Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2015

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред\'явника привілейовані іменні привілейовані на пред\'явника
д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім\'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред\'явника привілейовані іменні привілейовані на пред\'явника
Фiзична особа д/н д/н д/н 100 100 100 0 0 0
Усього 100 100 100 0 0 0

_______________

* Зазначається: \"Фізична особа\", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім\'я, по батькові.

** Не обов\'язково для заповнення.