Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2014

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьмiн Олександр Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КНВФ «Екосейв», директор
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2011 до переобрання
9)Опис Повноваження та обов\\\\\\\'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, обліку та звітністі, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності в рамках повноважень, наданих статутом; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та ін. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011 р. на термін до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гараджій Світлана Володимирівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КНВФ «Екосейв», головний бухгалтер
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.11.1996 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов\\\\\\\'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Основним обов\\\\\\\'язком на посаді є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Посадова особа призначена наказом керівника від 12.11.1996 р. на невизначений термін. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 19 років. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.