Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2016

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Директор Кузьмiн Олександр Михайлович д/н д/н д/н 100 100.00000000000 100 0 0 0
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 100 100 100 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.