Основні відомості про емітента

Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2016

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка ААБ № 804853
3. Дата проведення державної реєстрації
12.11.1996
4. Територія (область)
Херсонська
5. Статутний капітал (грн)
18750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
26
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.10ОРГАНIЗАЦIЯ БУДIВНИЦТВА БУДIВЕЛЬ
д/нд/н
д/нд/н
10. Органи управління підприємства
Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ХФ АТ "Державний експортно-iмпортний банк" м.Херсон
2) МФО банку
352639
3) поточний рахунок
260030169480
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н