Інформація про загальні збори акціонерів

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2012

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.02.2012
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера Спецiалiзованого Приватного акцiонерного товариства «Екосейв» м. Херсон 17 лютого 2012 р. Я, Кузьмiн Олександр Михайлович, акцiонер Спецiалiзованого Приватного акцiонерного товариства «Екосейв» (код ЄДРПОУ 24121286), який володiє 100 шт. простих iменних акцiй товариства, що складає 100,00 % статутного капiталу СПрАТ «Екосейв», вiдповiдно до повноважень, наданих ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства», проаналiзувавши результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011р. та баланс товариства за 2011р., вирiшив: 1. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011р. та баланс товариства за 2011р., фактичне використання коштiв за 2011р. 2. Отриманий прибуток розподiлити таким чином: 100 % вiд чистого прибутку направити на поповнення обiгових коштiв товариства. Акцiонер СПрАТ «Екосейв» ________________ О. М. Кузьмiн
 

_______________

* Поставити помітку \"Х\" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.