ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб\"єкта малого підприємництва

Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2015

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб\"єкта малого підприємництва


  Коди
    Дата (рік, місяць, число)  
Підприємство Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\" за ЄДРПОУ 24121286
Територія 6510136600 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 41.10 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 43
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 73000 Херсонська область м. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103 (0552) 42-22-15


1. Баланс на 31.12.2015 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 512.1 920.5
- первісна вартість 1011 936.5 1527.8
- знос 1012 ( 424.4 ) ( 607.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 512.1 920.5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1903.4 1396.1
- у тому числі готова продукція 1103 113.6 383.9
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 1877.8 448.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17.5 14.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.5 1.1
Витрати майбутніх періодів 1170 1.7 1.1
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 3800.9 1861.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 4313 2781.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18.8 18.8
Додатковий капітал 1410 162.9 162.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1424.8 1567.4
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 1606.5 1749.1
II. Довгострокові забов\"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 156 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 1966.5 971.7
розрахунками з бюджетом 1620 196.6 46.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 38.9 30.1
- зі страхування 1625 34.3 0
- з оплати праці 1630 69.3 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов\'язання 1690 283.8 14.5
Усього за розділом IІІ 1695 2706.5 1032.7
ІV. Зобов\"язання, пов\"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 4313 2781.8

Звіт про фінансові результати за 2015 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5274.8 8891
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 128.6 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5274.8 9019.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4373.5 ) ( 8068.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 680.6 ) ( 701 )
Інші витрати 2270 ( 46.8 ) ( 33.8 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 5100.9 ) ( 8803.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 173.9 ) ( 215.9 )
Податок на прибуток 2300 ( 31.3 ) ( 38.9 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 142.6 177


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Кузьмін Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджій Світлана Володимирівна