Інформація про зобов\'язання емітента

Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2015

Інформація про зобов\'язання емітента


Види зобов\'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
         
Зобов\'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 X  
Податкові зобов\'язання X 46.5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов\'язання X 986.2 X X
Усього зобов\'язань X 1032.7 X X
Опис: До iнших зобов\'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 971,7 тис. грн.; - iншi поточнi зобов\'язання в сумi 14,5 тис. грн.