Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2013

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Пірієнко Валерій Іванович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 2012314477
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Херсон, вул. М. Фортус, 217
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2572 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рік
Думка аудитора*** Безумовно-позитивна