Річна фінансова звітність малого підприємства

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2013

Річна фінансова звітність малого підприємства


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\" за ЄДРПОУ 24121286
Територія   за КОАТУУ 6510136600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 7774
Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель за КВЕД 41.10
Середня кількість працівників (чол.) 43    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 73000 Херсонська область м. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103
Складено (зробити позначку \"v\" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності  


Баланс на 31.12.2013 р.
Форма № 1-м
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 608.3 619.1
- первісна вартість 031 792.6 987.2
- знос 032 ( 184.3 ) ( 368.1 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 608.3 619.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1751.6 2138.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 143.6 382.5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 571.2 737
- первісна вартість 161 571.2 737
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.1 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 366 73.3
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.2 104
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 252.3 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 3085 3435.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3693.3 4054.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 18.8 18.8
Додатковий капітал 320 162.9 162.9
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1103.1 1247.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1284.8 1429.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 165
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1400.6 1219.3
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 51.2 63
- зі страхування 570 34.8 27.1
- з оплати праці* 580 69.6 56.8
Зобов\'язання, пов\'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов\'язання 610 852.3 1094
Усього за розділом IV 620 2408.5 2625.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3693.3 4054.7
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов\'язання з оплати праці 0


Примітки Валюта балансу станом на 31.12.2013 року, в порiвняннi з даними станом на 31.12.2012 року, збiльшилася на 361,4 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу \"Необоротнi активи\", встановлено, що сума залишкової вартостi основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду зросла на 10,8 тис. грн. i становить 619,1 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльщення суми оборотних активiв на 350,6 тис. грн. (з 3085,0 тис. грн. до 3435,6 тис. грн.). По першому роздiлу пасиву балансу спостерiгається збiльшення суми власного капiталу товариства на 144,7 тис. грн., що обумовлено отриманням чистого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Поточнi зобов\'язання товариства, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, збiльшилися на 216,7 тис. грн. i становили на кiнець звiтного перiоду 2625,2 тис. грн.
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана ВолодимирiвнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2013 р.
Форма № 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6770.1 3481.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 1128.4 ) ( 376.9 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 5641.7 3104.5
Інші операційні доходи 040 16.4 13.2
Інші доходи 050 0 0.7
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 5658.1 3118.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 4725.6 ) ( 2455.1 )
Інші операційні витрати 090 ( 748.5 ) ( 533.4 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 5.4 ) ( 0.4 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 5479.5 ) ( 2988.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 178.6 129.5
Податок на прибуток 140 ( 33.9 ) ( 27.2 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 144.7 102.3
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 144,7 тис. грн. (у 2012 р. чистий прибуток становив 102,3 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 6770,1 тис. грн., що на 3288,7 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 1128,4 тис. грн. Таким чином, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становив за звiтний перiод 5641,7 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи товариства склали 16,4 тис. грн. Разом чистi доходи товариства становили 5658,1 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 4725,6 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 748,5 тис. грн., iншi витрати 5,4 тис. грн. Разом витрати склали 5479,5 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування становив за звiтний перiод 178,6 тис. грн., податок на прибуток склав 33,9 тис. грн.
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна