Титульний аркуш

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2013

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кузьмiн Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.  
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24121286
4. Місцезнаходження
73000Херсонська д/нм. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103
5. Міжміський код, телефон та факс
(0552) 42-22-1542-22-15
6. Електронна поштова адреса
info@ecosave.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  29.04.2014
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у «Вiдомостi НКЦПФР» №    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ecosave.com.ua в мережі Інтернет  29.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)