ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ субєкта малого підприємництва

Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2014

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ субєкта малого підприємництва


  Коди
    Дата (рік, місяць, число)  
Підприємство Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв» за ЄДРПОУ 24121286
Територія 6510136600 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 41.10 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 43
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 73000 Херсонська область м. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103 (0552) 42-22-15


1. Баланс на 31.12.2014 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 619.1 512.1
- первісна вартість 1011 987.2 936.5
- знос 1012 ( 368.1 ) ( 424.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 619.1 512.1
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2521.3 1903.4
- у тому числі готова продукція 1103 382.5 113.6
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 737 1877.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 73.3 17.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 104 0.5
Витрати майбутніх періодів 1170 0 1.7
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 3435.6 3800.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 4054.7 4313

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18.8 18.8
Додатковий капітал 1410 162.9 162.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1247.8 1424.8
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 1429.5 1606.5
II. Довгострокові забовязання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 165 156
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 1219.3 1966.5
розрахунками з бюджетом 1620 63 196.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 33.9 38.9
- зі страхування 1625 27.1 34.3
- з оплати праці 1630 56.8 69.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобовязання 1690 1094 283.8
Усього за розділом IІІ 1695 2625.2 2706.5
ІV. Зобовязання, повязані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 4054.7 4313

Звіт про фінансові результати за 2014 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8891 5641.7
Інші операційні доходи 2120 ( 128.6 ) ( 16.4 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 9019.6 5658.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 8068.9 ) ( 4726 )
Інші операційні витрати 2180 ( 701 ) ( 748.5 )
Інші витрати 2270 ( 33.8 ) ( 5 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 8803.7 ) ( 5479.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 215.9 ) ( 178.6 )
Податок на прибуток 2300 ( 38.9 ) ( 33.9 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 177 144.7


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Кузьмін Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджій Світлана Володимирівна