Інформація про загальні збори акціонерів

Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2014

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.01.2014
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера СПрАТ «Екосейв» 30 сiчня 2014р. м. Херсон Порядок денний: 1. Звiт фiнансової дiяльностi пiдприємства за 2013р. 2. Розподiл прибутку за 2013р. Головуючий - Кузьмiн Олександр Михайлович Секретар - Лютенко Антонiна Анатолiївна Присутнi - виконавчий директор Лютенко Антонiна Анатолiївна, головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна. Слухали: Звiт фiнансової дiяльностi товариства за 2013р. Вирiшили: Затвердити фiнансовий звiт за 2013р. Весь прибуток напрвити на поповнення обiгових коштiв. Акцiонер Кузьмiн О. М.
 

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.