Інформація про зобовязання емітента

Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2014

Інформація про зобовязання емітента


Види зобовязань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 156 X X
у тому числі:  
Короткостроковий 04.10.2014 156 25 26.06.2015
Зобовязання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 X  
Податкові зобовязання X 196.6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 57 X X
Інші зобовязання X 2296.9 X X
Усього зобовязань X 2706.5 X X
Опис: До iнших зобовязань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 1966,5 тис. грн.; - поточнi зобовязання за розрахунками зi страхування в сумi 34,3 тис. грн.; - поточнi зобовязання за розрахунками з оплати працi в сумi 69,3 тис. грн.; - iншi поточнi зобовязання в сумi 283,8 тис. грн.