Річна фінансова звітність малого підприємства

Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2016

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


  Коди
    Дата (рік, місяць, число)  
Підприємство Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв" за ЄДРПОУ 24121286
Територія 6510136600 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 41.10 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 26
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 73000 Херсонська область м. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103 (0552) 42-22-15


1. Баланс на 31.12.2016 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 920.5 746
- первісна вартість 1011 1527.8 1602.7
- знос 1012 ( 607.3 ) ( 856.7 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 920.5 746
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1396.1 1822.3
- у тому числі готова продукція 1103 383.9 269.3
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 448.1 794.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14.9 245.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.1 2.3
Витрати майбутніх періодів 1170 1.1 1.2
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 1861.3 2866.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2781.8 3612.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18.8 18.8
Додатковий капітал 1410 162.9 162.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1567.4 1644.2
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 1749.1 1825.9
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 971.7 341.5
розрахунками з бюджетом 1620 46.5 147
у тому числі з податку на прибуток 1621 30.1 15.7
- зі страхування 1625 0 17.7
- з оплати праці 1630 0 69.7
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 14.5 1210.4
Усього за розділом IІІ 1695 1032.7 1786.3
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2781.8 3612.2

Звіт про фінансові результати за 2016 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4957 5274.8
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4957 5274.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4446.7 ) ( 4373.5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 416.6 ) ( 680.6 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 46.8 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 4863.3 ) ( 5100.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 93.7 ) ( 173.9 )
Податок на прибуток 2300 ( 16.9 ) ( 31.3 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 76.8 142.6


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна