Інформація про зобов'язання емітента

Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2016

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
         
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
         
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
         
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
      X  
Податкові зобов'язання X 147 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1639.3 X X
Усього зобов'язань X 1786.3 X X
Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 341,5 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 17,7 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 69,7 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 1210,4 тис. грн.