Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2016

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 920.5 746 0 0 920.5 746
будівлі та споруди 32 32 0 0 32 32
машини та обладнання 789 580 0 0 789 580
транспортні засоби 76 30 0 0 76 30
земельні ділянки            
інші 23.5 104 0 0 23.5 104
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки            
інвестиційна нерухомість            
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 920.5 746 0 0 920.5 746
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 1602,7 тис. грн., знос становить 856,7 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 53,45 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.