Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \\\"Екосейв\\\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2013

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.)   Орендовані основні засоби (тис. грн.)   Основні засоби, всього (тис. грн.)  
 на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 608.3 619.1 0 0 608.3 619.1
будівлі та споруди 32.5 32 0 0 32.5 32
машини та обладнання 391.7 438 0 0 391.7 438
транспортні засоби 116.7 88 0 0 116.7 88
інші 67.4 61.1 0 0 67.4 61.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 608.3 619.1 0 0 608.3 619.1
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 987,2 тис. грн., знос становить 368,1 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 37,29 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.