Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2013

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) прості іменні прості на предявника привілейовані іменні привілейовані на предявника
д/н д/н д/н д/н д/н д/н - 0 0 0 0 0 0
Прізвище, імя, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** - Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) прості іменні прості на предявника привілейовані іменні привілейовані на предявника
Фiзична особа д/н д/н д/н
д/н д/н д/н 21.09.2001 100 100 100 0 0 0
- - - Усього 100 100 100 0 0 0

_______________

* Зазначається: Фізична особа, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імя, по батькові.

** Не обовязково для заповнення.