Інформація про загальні збори акціонерів

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2013

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.01.2013
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера СПрАТ \"Екосейв\" 30 сiчня 2013 р. м. Херсон Порядок денний: 1. Звiт фiнансової дiяльностi пiдприємства за 2012 р. 2. Розподiл прибутку за 2012 р. Головуючий - Кузьмiн Олександр Михайлович Секретар - Лютенко Антонiна Анатолiївна Присутнi - виконавчий директор Лютенко Антонiна Анатолiївна, головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна. Слухали: Звiт фiнансової дiяльностi товариства за 2012 р. Вирiшили: Затвердити фiнансовий звiт за 2013 р. Весь прибуток напрвити на поповнення обiгових коштiв. Акцiонер Кузьмiн О. М.
 

_______________

* Поставити помітку \"Х\" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.