Річна фінансова звітність малого підприємства

Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2017

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


  Коди
    Дата (рік, місяць, число)  
Підприємство Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв" за ЄДРПОУ 24121286
Територія 6510136600 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 41.10 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 25
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 73000 Херсонська область м. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103 (0552) 42-22-15


1. Баланс на 31.12.2017 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 746 1390.8
- первісна вартість 1011 1602.7 2274.4
- знос 1012 ( 856.7 ) ( 883.6 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 746 1390.8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1822.3 1142.6
- у тому числі готова продукція 1103 269.3 272.6
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 794.7 1678.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 245.7 594.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2.3 0.8
Витрати майбутніх періодів 1170 1.2 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 2866.2 3416.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3612.2 4806.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18.8 18.8
Додатковий капітал 1410 162.9 162.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1644.2 1777.6
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 1825.9 1959.3
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 341.5 851.4
розрахунками з бюджетом 1620 147 103.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 15.7 28.1
- зі страхування 1625 17.7 28.1
- з оплати праці 1630 69.7 89
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1210.4 1775.2
Усього за розділом IІІ 1695 1786.3 2847.6
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 3612.2 4806.9

Звіт про фінансові результати за 2017 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8954.1 4957
Інші операційні доходи 2120 ( 4.2 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8958.3 4957
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7894.8 ) ( 4446.7 )
Інші операційні витрати 2180 ( 900.8 ) ( 416.6 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 8795.6 ) ( 4863.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 162.7 ) ( 93.7 )
Податок на прибуток 2300 ( 29.3 ) ( 16.9 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 133.4 76.8


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна