Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2017

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 746 1390.9 0 0 746 1390.9
будівлі та споруди 32 31 0 0 32 31
машини та обладнання 580 527 0 0 580 527
транспортні засоби 30 581 0 0 30 581
земельні ділянки            
інші 104 251.9 0 0 104 251.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки            
інвестиційна нерухомість            
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 746 1390.9 0 0 746 1390.9
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 2274.4 тис. грн., знос становить 883.6 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.