Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2017

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Кузьмiн Олександр Михайлович д/н 100 100.00000000000 100 0 0 0
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 100 100 100 0 0 0