Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2017

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьмiн Олександр Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КНВФ "Екосейв", директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2011 до переобрання
9)Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiку та звiтнiстi, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi в рамках повноважень, наданих статутом; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iн. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2011 р. на термiн до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 23 роки. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гараджiй Свiтлана Володимирiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КНВФ "Екосейв", головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.11.1996 на невизначений термiн
9)Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Посадова особа призначена наказом керiвника вiд 12.11.1996 р. на невизначений термiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 22 роки. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.