Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2012

Посада Прізвище, імя, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) прості іменні прості на предявника привілейовані іменні привілейовані на предявника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна д/н д/н д/н   0 0 0 0 0 0
Директор Кузьмiн Олександр Михайлович д/н д/н д/н 21.09.2001 100 100 100 0 0 0
Усього - - - 100 100 100 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.