Інформація про зобов\'язання емітента

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2012

Види зобов”язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
д/н   0 0  
Зобов”язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 X  
Податкові зобов”язання X 51.2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 175 X X
Інші зобов”язання X 2182.3 X X
Усього зобов”язань X 2408.5 X X
Опис: До iнших зобов”язань товариства вiднесенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 1400,6 тис. грн.; - поточнi зобов”язання за розрахунками зi страхування в сумi 34,8 тис. грн.; - поточнi зобов”язання за розрахунками з оплати працi в сумi 69,6 тис. грн.; - iншi поточнi зобов”язання в сумi 677,3 тис. грн.