Титульний аркуш

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2012

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кузьмiн Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.  
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24121286
Місцезнаходження емітента
73000 УКРАЇНА Херсонська д/н м. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0552) 42-22-15 42-22-15
Електронна поштова адреса емітента
ed23907@ukr.net
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
Річна інформація опублікована у «Вiдомостi НКЦПФР» № №  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ecosave.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)