Річна фінансова звітність малого підприємства

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство ”Екосейв”
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2012

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство ”Екосейв” за ЄДРПОУ 24121286
Територія   за КОАТУУ 6510136600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 7774
Вид економічної діяльності Будівництво інших споруд за КВЕД 45.21.6
Середня кількість працівників (чол.) 41    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 73000 Херсонська область м. Херсон вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103
Складено (зробити позначку ”v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності  


Баланс на 31.12.2012 р.
Форма № 1-м
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 331.3 608.3
- первісна вартість 031 598.4 792.6
- знос 032 ( 267.1 ) ( 184.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 331.3 608.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 677.4 1751.6
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 143.6 143.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 644.6 571.2
- первісна вартість 161 644.6 571.2
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.4 0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 262.3 366
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.8 0.2
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 252.3
Інші оборотні активи 250 117.2 0
Усього за розділом II 260 1846.3 3085
III. Витрати майбутніх періодів 270 1.1 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 2178.7 3693.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 18.8 18.8
Додатковий капітал 320 162.9 162.9
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 973.6 1103.1
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1155.3 1284.8
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов”язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов”язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов”язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 688.1 1400.6
Поточні зобов”язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 23 51.2
- зі страхування 570 14.9 34.8
- з оплати праці* 580 29.7 69.6
Зобов”язання, пов\'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов”язання 610 267.7 852.3
Усього за розділом IV 620 1023.4 2408.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2178.7 3693.3
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов”язання з оплати праці 0


Примітки Валюта балансу товариства станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2011 р. збiльшилася на 1514,6 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу ”Необоротнi активи”, встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю збiльшилася на 277,0 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 608,3 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв у порiвняннi з 2011 р. на 1238,7 тис. грн. Так, виробничi запаси товариства зросли на 1074,2 тис. грн., сума готової продукцiї не змiнилася станом на кiнець звiтного перiоду i складає 143,6 тис. грн., сума iншої поточної дебiторської заборгованостi товариства зросла на 103,7 тис. грн. В той же час, дебiторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги скоротилася на 73,4 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зменшилася на 0,3 тис. грн. Сума залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi становить на кiнець звiтного року 0,2 тис. грн., що на 0,6 тис. грн. менше нiж на початок року, сума залишкiв грошових коштiв в iноземнiй валютi становить на кiнець звiтного року 252,3 тис. грн. По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. збiльшився на 129,5 тис. грн. Статутний капiтал товариства у звiтному перiодi не змiнювався i становитьь на кiнець 2012 року 18,8 тис. грн. Поточнi зобов”язання товариства станом на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зросли на 1385,1 тис. грн. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги зросла на 712,5 тис. грн., поточнi зобов”язання за розрахунками з бюджетом збiльшилися на 28,2 тис. грн., поточнi зобов”язання за розрахунками зi страхування збiльшилися на 19,9 тис. грн., поточнi зобов”язання за розрахунками з оплати працi на 39,9 тис. грн., iншi поточнi зобов”язання збiльшилися на 584,6 тис. грн. Суми статей ф.1-м ”Баланс” вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов”язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана ВолодимирiвнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3481.4 4087.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 376.9 ) ( 435.5 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 3104.5 3652.1
Інші операційні доходи 040 13.2 1007
Інші доходи 050 0.7 0.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 3118.4 4659.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 2455.1 ) ( 2619.4 )
Інші операційні витрати 090 ( 533.4 ) ( 1689.8 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0.4 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2988.9 ) ( 4309.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 129.5 350
Податок на прибуток 140 ( 27.2 ) ( 67.1 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 102.3 282.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 102,3 тис. грн. (у 2011 р. чистий прибуток становив 282,9 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 3481,4 тис. грн., що на 606,2 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 376,9 тис. грн. Таким чином, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила за звiтний перiод 3104,5 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи товариства склали 13,2 тис. грн., iншi доходи 0,7 тис. грн. Разом чистi доходи товариства становили 3118,4 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 2455,1 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 533,4 тис. грн., iншi витрати 0,4 тис. грн. Разом витрати склали 2988,9 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування становив за звiтний перiод 129,5 тис. грн., податок на прибуток склав 27,2 тис. грн.
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна