Річна фінансова звітність

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Коди
Дата 31.12.2011
Підприємство Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\" за ЄДРПОУ 24121286
Територія 73000 м. Херсон вул. Лугова, д. 24, кв. 102-103 за КОАТУУ 6510136600
Вид економічної діяльності Будівництво будівель за КВЕД 45.21.1
Середня кількість працівників (чол.) 40 Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 73000 м. Херсон вул. Лугова, д. 24, кв. 102-103
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 17.3 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 234.0 331.3
- первісна вартість 031 565.5 598.4
- знос 032 ( 331.5 ) ( 267.1 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I080 251.3 331.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 692.9 677.4
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 200.1 143.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 508.2 644.6
- первісна вартість 161 508.2 644.6
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 0.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 214.6 262.3
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.1 0.8
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 110.6 117.2
Усього за розділом II260 1726.5 1846.3
III. Витрати майбутніх періодів270 4.4 1.1
ІV. Необоротні активи та групи вибуття275 0.0 0.0
Баланс280 1982.2 2178.7

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 18.8 18.8
Додатковий вкладений капітал 320 162.9 162.9
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 690.9 973.6
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I380 872.6 1155.3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 645.6 688.1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 31.3 23
- зі страхування 570 20 14.9
- з оплати праці* 580 44.8 29.7
Зобов\'язання, пов\'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов\'язання 610 367.9 267.7
Усього за розділом IV620 1109.6 1023.4
V. Доходи майбутніх періодів630 0 0
Баланс640 1982.2 2178.7
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов\'язання з оплати праці 0


Примітки Валюта балансу товариства станом на 31.12.2011 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2010 р. збiльшилася на 196,5 тис.грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу \"Необоротнi активи\", встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю збiльшилася на 97,3 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 331,3 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв у порiвняннi з 2010 р. на 119,8 тис.грн. Так, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 136,4 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариства зросла на 47,7 тис. грн., iншi оборотнi активи зросли на 6,6 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на кiнець звiтного перiоду становила 0,4 тис. грн. В той же час, скоротилася сума виробничих запасiв на 15,5 тис. грн., а також зменшилася сума запасiв готової продукцiї товариства на 56,5 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. грошовi кошти в нацiональнiй валютi складали 0,8 тис. грн. По третьому роздiлу активу балансу спостерiгається скорочення витрат майбутнiх перiодiв з 4,4 тис. грн. на початок звiтного року до 1,1 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. збiльшився на 282,7 тис. грн., що обумовлено отриманням чистого прибутку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 1155,3 тис. грн. Поточнi зобов\'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, скоротилися на 86,2 тис. грн. Так, поточнi зобов\'язання за розрахунками з бюджетом скоротилися на 8,3 тис. грн., поточнi зобов\'язання за розрахунками зi страхування на 5,1 тис. грн., поточнi зобов\'язання за розрахунками з оплати працi на 15,1 тис. грн., iншi поточнi зобов\'язання на 100,2 тис. грн. В той же час, зросла сума кредиторськаої заборгованостi товариства за товари, роботи, послуги на 42,5 тис.грн. Суми статей ф.1-м \"Баланс\" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов\'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана ВолодимирiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4087.6 4910.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 435.5 ) ( 701.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 3652.1 4208.9
Інші операційні доходи 040 1007 739.4
Інші звичайні доходи 050 0.1 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)070 4659.2 4948.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 2619.4 3858.1
Інші операційні витрати 090 ( 1689.8 ) ( 141.9 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 4309.2 ) ( 4000 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 350 ) ( 948.3 )
Податок на прибуток 140 ( 67.1 ) ( 98 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 282.9 ) ( 850.3 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 282,9 тис. грн. (у 2010 р. чистий прибуток становив 850,3 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 4087,6 тис. грн., що на 822,5 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 435,5 тис. грн. Таким чином, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила за звiтний перiод 3652,1 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи товариства склали 1007,0 тис. грн., iншi доходи 0,1 тис. грн. Разом чистi доходи товариства становили 4659,2 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 2619,4 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 1689,8 тис. грн. Разом витрати склали 4309,2 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування становив за звiтний перiод 350,0 тис. грн., податок на прибуток склав 67,1 тис. грн.
Керівник Кузьмiн Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Гараджiй Свiтлана Володимирiвна