Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 40 осiб, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 1 особу, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi становила 40 осiб. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 88,0 тис. грн i склав 582,1 тис. грн. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов\\\'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар\\\'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар\\\'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни. В звiтному роцi проводилась певна робота щодо пiдготовки професiйних кадрiв для пiдприємства. Витрати, пов\\\'язанi з пiдготовкою професiйних кадрiв, в 2011 роцi склали 20,6 тис. грн.