Інформація про випуски акцій емітента

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02.09.2011 81/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000130728 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 187.5 100 18750 100
Опис            
На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства змiнено форму iснування акцiй з документарної на бездокументарну. У 2011 роцi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.