Опис бізнесу

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Спецiалiзоване закрите акцiонерне товариство <<Екосейв>> засноване за угодою фiзичних та юридичних осiб шляхом обєднання їх внескiв до статутного фонду для здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 30.04.2011 р. загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України <<Про акцiонернi товариства>>, а саме: товариство стало Спецiалiзованим Приватним акцiонерним товариством <<Екосейв>> (скорочено: СПрАТ <<Екосейв>>).
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом В Товариствi iснують такi органи управлiння та контролю: - загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння; - ревiзiйна комiсiя (ревiзор) -одноосiбний представницький орган контролю за фiнансовою дiяльнiстю виконавчого органу; - директор Товариства - одноосiбний виконавчий орган управлiння. Пiдприємство не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй. Органiзацiйно-функцiональна структура пiдприємства затверджена наказом №4 вiд 14.01.2009 р. у складi: Генеральний директор - 1 ос., Головний iнженер - 1 ос., Технiчний директор - 1 ос., Заступник генерального директора з охорони працi - 1 ос., Головний бухгалтер - 1 ос., Начальник виробничо-технiчного вiддiлу - 1 ос., Iнженер з договiрної роботи та претензiйної роботи - 1 ос., Iнженер-кошторисник - 1 ос., Iнженер технагляду - 1 ос., Iнженер з якостi - 1 ос., Iнженер з нагляду за будiвництвом - 1 ос., Юрист - 1 ос., Виконроб загально-будiвельних робiт - 1 ос., Майстер виробничої дiлянки - 1 ос., Виконроб з електромонтажних робiт - 1 ос., Майстер виробничої дiлянки - 1 ос., Начальник виробничої дiлянки по виготовленню нестандартного обладнання та оснастки - 1ос., Майстер виробничої дiлянки по виготовленню нестандартного обладнання та оснастки - 1ос. Iнженерно-технiчнi працiвники вiдповiдають займанiй посадi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович Сертифiкат аудитора серiї А N004444, виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р. В Реєстр субєктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572. Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Спецiалiзованого приватного акцiонерного товариства <<Екосейв>> за 2011 рiк. Адресат: власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента. Згiдно договору № 010-ПрАТ вiд 22.03.2012р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 22 березня по 06 квiтня 2012 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi СПрАТ <<Екосейв>> за 2011 рiк. Основнi вiдомостi про емiтента: - Спецiалiзоване приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>> (скорочена назва - СПрАТ <<Екосейв>>); - Субєкт малого пiдприємництва; - КОД за ЄДРПОУ - 24121286; - Мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Лугова 24, кв.102-103; - Зареєстровано виконкомом Херсонської мiської ради 12.11.1996р.; - Основний вид дiяльностi - будiвництво. Опис аудиторської перевiрки. Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та <<Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>>, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. за № 1360. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: - Баланс на 31 грудня 2011 року, форма № 1-м; - Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, ф. № 2-м. Зазначена фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до чинних в Українi нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО). Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал СПрАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; - подання облiкових оцiнок. Моїм обов\\\'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки. Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi СПрАТ \\\"Екосейв\\\" (далi Пiдприємство): При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2011 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. Облiкова полiтика Пiдприємства на 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк у цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України \\\"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi\\\" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. В \\\"Звiтi про фiнансовi результати\\\" чистий прибуток за 2011 рiк становить 282,9 тис. грн., отриманий вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовi результати дiяльностi СПрАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої висловлена думка аудитора: Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу СПрАТ <<Екосейв>> вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 \\\"Статутний капiтал акцiонерного товариства\\\" Цивiльного кодексу України. Чистi активи емiтента на кiнець звiтного року становлять 1 155,3 тис. грн., статутний капiтал - 18,8 тис. грн. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 \\\"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)\\\" не виявлено. Значних правочинiв (вiдчуження 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) в звiтному 2011 роцi СПрАТ <<Екосейв>> не мало. Стан корпоративного управлiння СПрАТ <<Екосейв>> вiдповiдає вимогам Закону України \\\"Про акцiонернi товариства\\\". При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 \\\"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi\\\") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред\\\'явленої фiнансової звiтностi. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700 \\\"Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi\\\". За результатами проведеного аудиту вважаю, що надана для перевiрки фiнансова звiтнiсть СПрАТ <<Екосейв>> за 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно розкриває фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр активiв, зобовязань та капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2011р. вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко Дата аудиторського висновку: 17 квiтня 2012р. Аудиторський висновок складено на двох сторiнках у двох примiрниках.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об\\\'ємі постачання СПрАТ <<ЕКОСЕЙВ>> створено у 1996 роцi на базi Херсонської фiлiї <<Укрспецэнергоремонт>>. Пiдприємство має всi необхiднi дозволи, лiцензiї та склад професiйних працiвникiв для виконання будiвельно-монтажних та ремонтно-будiвельних робiт. Наше пiдприємство включене в перелiк спецiалiзованих пiдприємств, якi рекомендованi для розробки проектiв пiдсилення, вiдбудови конструкцiй та основ будiвель та споруд, а також в перелiк спецiалiзованих пiдприємств, рекомендованих для виконання робiт по обстеженню та паспортизацiї будiвель та споруд. Для виконання робiт у важкодоступних мiсцях та на висотi наше пiдприємство має склад спецiально навченого персоналу, що дозволяє iстотно знизити вартiсть та строки виконання робiт. Основнi клiєнти ПАТ \\\"Центренерго\\\" 03151 м.Київ, вул..Народного ополчення,1 Вуглегiрська ТЕС 84792, Донецька обл.., м.Свiтлодарськ ПАТ \\\"Днiпроенерго\\\" 69006 м.Запорiжжя, вул..Добролюбова,20 ЗАТ \\\"Днiпровський крахмалопаточний комбiнат\\\"Днiпропетровська обл.., сел.. Днiпровське, вул..Островського,11 2023, Кишинiв, ул.Вадул-луй-Водэ,5 SA \\\"СЕТ-1\\\" Ф.Е.Моисеев ВАТ \\\"Енергiя\\\" 08700 Київська область, м. Обухiв, вул. Промислова,1 Комунальне пiдприємство теплових мереж (м.Красноперекопск) 96000 Україна АР Крим, м.Красноперекопськ, вул..Привокзальна,10 АП \\\"Кримтеплоенерго\\\" Херсонське мiське комунальне пiдприємство \\\"Херсонтеплоенерго\\\" 73019 м.Херсон, Острiвське шосе,1 ПАТ Херсонська ТЕЦ\\\" 73015 м. Херсон, Бериславське шосе, 1 ТОВ \\\"Зерновий термiнал УкрКазекспортастик\\\" 73000 м.Херсон Одеська площа,6
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п\\\'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов\\\'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п\\\'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв у пiдприємства не вiдбувалось.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об\\\'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 598,4 тис. грн., знос становить 267,1 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 331,3 тис. грн., з них будiвлi та споруди - 34,6 тис. грн., машини та обладнання - 38,9 тис. грн., транспортнi засоби - 145,9 тис. грн., iншi - 111,9 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 44,6 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства наступнi: - висока конкуренцiя; - недосконалiсть цiноутворення; - низька платоспроможнiсть замовникiв; - податковий тиск.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство у звiтному перiодi не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї та компенсацiї не виплачувалися.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування за рахунок Замовникiв послуг пiдприємства, робочий капiтал для поточних проблем складається з прибутку вiд виконаних замовлень.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду всi договори, укладенi пiдприємством, виконанi та повнiстю здiйсненi розрахунки мiж замовником та виконавцем.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На 2012 рiк пiдприємство не планує розширення виробництва та виконання реконструкцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, у звiтному перiодi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н