Титульний аркуш

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор                   
                    
                    
Кузьмiн Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.  
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24121286
Місцезнаходження емітента
Херсонська д/н р-н 73000 м. Херсон вул. Лугова, д. 24, кв. 102-103
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0552) 42-22-15 42-22-15
Електронна поштова адреса емітента

ed23907@ukr.net

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:* www.ecosave.com.ua    
  (адреса сторінки)   (дата)
*Заповнюється за наявності