Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім\\\'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Нафта-Iнвест>>
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
Місцезнаходження Херсонська д/н 73000 м. Херсон вул. Петренка, буд. 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
Факс 32-53-57
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім\\\'я та по батькові фізічної особи Незалежний аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2012314477
Місцезнаходження Херсонська д/н 73000 м. Херсон вул. М. Фортус, 217
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2572
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон (0552)47-04-22
Факс д/н
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім\\\'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство <<Нацiональний депозитарiй України>>
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження м.Київ д/н 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс 279-10-78
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н