Інформація про зобов\'язання емітента

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Види зобов\'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/н 0 0
Зобов\'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
д/н 0 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н 0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н 0 0
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
д/н 0 0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н 0 X
Податкові зобов\'язання X 23 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов\'язання X 1000.4 X X
Усього зобов\'язань X 1023.4 X X
Опис: До iнших зобов\'язань товариства вiднесенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 688,1 тис. грн.; - поточнi зобов\'язання за розрахунками зi страхування в сумi 14,9 тис. грн.; - поточнi зобов\'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 29,7 тис. грн.; - iншi поточнi зобов\'язання в сумi 267,7 тис. грн.