Інформація про загальні збори акціонерів

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 30.04.2011
Кворум зборів** 100
Опис Пропозицiї вiд акцiонерiв за тридцять днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2010р. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, розподiлу прибутку та балансу товариства за 2010р. 4. Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ \\\"Про АТ\\\". 5. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 6. Обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства. 7. Визначення дати припинення операцiй та дати закриття реєстру, порядку вилучення сертифiкатiв акцiй. 8. Визначення способу повiдомлення зареєстрованих осiб про дематерiалiзацiю. 9. Затвердження нової редакцiї статуту в зв\\\'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ \\\"Про АТ\\\". 10. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення затвердження звiту Генерального директора та балансу товариства за 2010р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї. По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення: в зв\\\'язку iз складом акцiонерiв товариства - 1 особа, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї в товариствi станом на день проведення цих зборiв, немає. Тому доповiдi робити нема кому. Запропоновано залишити це питання порядку денного без розгляду, рiшення по ньому не приймати. По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення: затвердити рiчний звiт Генерального директора, баланс товариства за 2010р., фактичне використання коштiв за 2010р. затвердити. Весь прибуток направити на поповнення обiгових коштiв. По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог ЗУ \\\"Про акцiонернi товариства\\\", а саме: товариство стало Спецiалiзованим Приватним акцiонерним товариством \\\"Екосейв\\\" (скорочено: СПрАТ \\\"Екосейв\\\"). По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення перевести випуск акцiй СЗАТ \\\"Екосейв\\\" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю. По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення: - обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство \\\"Нацiональний депозитарiй України\\\", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу \\\"Нафта-Iнвест\\\"; - керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ \\\"НДУ\\\" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi; - керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з АТЗТ \\\"Нафта-Iнвест\\\" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi. По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення: - визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру: 29.07.2011р.; - визначити дату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 19.07.2011р.; - визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають передати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру. По питанню № 8 порядку денного прийнято рiшення: персональне повiдомлення єдиного зареєстрованого в реєстрi власника IЦП випуску, що дематерiалiзується про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення пiд особистий пiдпис цього акцiонера. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства. По питанню № 9 порядку денного прийнято рiшення: а) затвердити нову редакцiю статуту СПрАТ \\\"Екосейв\\\" у зв\\\'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ \\\"Про акцiонернi товариства\\\"; б) доручити Кузьмiну Олександру Михайловичу вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю. По питанню № 10 порядку денного прийнято рiшення: а) враховуючи, що в складi акцiонерiв товариства є лише один акцiонер, запропоновано не утворювати в товариствi наглядову раду та ревiзiйну комiсiю (Ревiзора); б) утворити та обрати одноосiбний виконавчий орган СПрАТ \\\"Екосейв\\\" - Директор, Директором обрати Кузьмiна Олександра Михайловича на термiн до переобрання. По питанню № 11 порядку денного прийнято рiшення: вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ \\\"Про акцiонернi товариства\\\" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися СПрАТ \\\"Екосейв\\\" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiя-льностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, догово-рiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими СПрАТ \\\"Екосейв\\\" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчинення зна-чного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами надати єдиному акцiонеровi товариства.
 

_______________

* Поставити помітку \\\"Х\\\" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.